KSH juhteksperdi koolitus, jaanuar-veebruar 2018

Keskkonnamõju Hindajate Ühing kutsub koolitusele – KSH juhteksperdi koolitus 2018

Koolituse kirjeldus

Koolituse eesmärk on anda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskuseid keskkonnamõju strateegilisest hindamisest (KSH) ja selle õiguslikest alustest.

Sihtgrupp: Keskkonnaeksperdid ja -spetsialistid, planeerimisspetsialistid, KOV arengu-, planeerimise- ja keskkonnavaldkonna juhid ning spetsialistid jt

Toimumise aeg ja koht: Asukoht Euroopa hotell (Paadi 5, Tallinn)

  • 25-26.01.2018
  • 8-9.02.2018
  • 22.02.2018

maksumus: Koolituse kogumaksumus on 390.- eurot ühe osaleja kohta; KeMÜ liige 350.- eurot. Hinnale lisandub käibemaks. Hind sisaldab jaotusmaterjali, tunnistust ja kohvipause.

Koolituse läbinu:

  • tunneb KSH põhimõtteid ja õiguslikku raamistikku;
  • eristab KSH eesmärki, ülesandeid ja kasutatavaid meetodeid vastavalt strateegilise planeerimisdokumendi (SPD) tüübile ning käimasolevale planeerimisfaasile;
  • tunneb KSH menetluse kulgu ja osapoolte rolle;
  • oskab kindlaks teha asjakohased olulised mõjuvaldkonnad, kasutada sobilikke andmeallikaid ja valida sobivaid mõju prognoosimise meetodeid vastavalt hinnatavale teemavaldkonnale ja SPD tüübile;
  • mõistab alternatiivide kaasamise ja keskkonnameetmete esitamise rolli SPD ja KSH kestel, oskab rakendada alternatiivide hindamise meetodeid;
  • mõistab seirekava rolli ja seoseid järelhindamise ülesannetega;
  • täidab KeHJS § 34 lg 4 p 3 eksperdi pädevust käsitleva nõude.

Koolituse lektorid: Age Poom (TÜ), Kaja Peterson (SEIT), Riin Kutsar (KeMÜ, H&Ko), Pille Metspalu (H&Ko), Siim Vahtrus (KõK) jt

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi, sh 40 auditoorse töö ja 20 individuaalse töö tundi. Auditoorne töö koosneb loengutest, aruteludest ja rühmatööde teostamisest; individuaalse töö käigus valmistub õppija kodulugemise ülesande esitamiseks ja koostab õpimapi.

Hindamine: Eksami sooritamist positiivsele hindele hinnatakse õpimapi esitamise kaudu. Õppija koostab õpimapi kursuse kestel koostatud õpiülesannetest (kodulugemise analüüs, rühmatöö auditoorse töö käigus, arutelude kokkuvõte jms) ja eneseanalüüsist. Õpimapi juhised antakse iga koolituspäeva kohta eraldi.

KeHJS § 34 lg 4 p 3 eksperdi pädevust käsitleva nõude täitmise eelduseks on auditoorses töös osalemine vähemalt nelja õpipäeva (32 ak h)vältel, täies mahus õpimapi esitamine ja selle heakskiitmine, mis näitab eksami sooritamist positiivsele tulemusele.

Tunnistus: koolituse läbinud õppijale annab KeMÜ vastava tunnistuse.

registreerimine: Koolitusele registreerimine hiljemalt 12. jaanuariks 2018 e-posti teel Broneeri kuupäevad ja anna oma osalusest teada! Näeme koolitusel!

Täpsem koolituse sisu ja auditoorse töö kava täpne plaan hiljemalt detsember 2017 lõpuks, info http://eaia.eu/tegevused/seminarid-ja-koolitused

KONTAKT:

Riin Kutsar

Mob +372 526 9962

E-post: info@eaia.eu, koolitus@eaia.eu

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ